Tag Archives: programkommissionen

Varför deltar inte socialdemokraterna i biståndsdebatten?

Jag har på distans följt biståndsdebatten i Almedalen. Det är inte så lätt, eftersom inget av nio väldigt intressanta seminarier direktsändes på nätet, vilket jag kommenterar här . Så det har mest varit genom twitter (tack till alla som kvittrat flitigt!) och senare sammanfattningar jag förstått vad debatten handlat om.Och det händer mycket spännande.

Men vad som slår mig är att socialdemokraterna inte finns med i debatten. Medan M, C, KD, FP, och MP är flitigt representerade finner jag en enda socialdemokratisk representant i ett enda seminarium tillsammans med flera andra politiker.  Kristdemokraterna har ett eget seminarium, Centerpartiets internationella stiftelse likaså, och Miljöpartiets internationella kommitté deltar i ett tredje.

Varför är inte socialdemokraternas biståndspolitiske talesman, Kenneth Forslund där? Är det för att han är så ny och inte riktigt har koll ännu? Men vi har ju andra, varför till exempel ingenting från Olof Palmes Center, när så mycket av debatten handlar om demokratifrågor? Och om inte Kenneth Forslund kunde, varför inte Urban Ahlin, som ju är socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson, och ytterst ansvarig för biståndspolitiken?

Jag är inte ensam om att notera att socialdemokraterna är märkvärdigt frånvarande. I senaste numret av tidskriften Omvärlden rankas de tio mäktigaste personerna i den svenska biståndsdebatten.  Ingen socialdemokrat är med på listan. Kenneth Forslund nämns först bland dem som borde varit med:  ”Socialdemokraternas biståndspolitiske talesperson är ny på posten och har inte hunnit etablera sig i debatten. Men det största oppositionspartiet borde vara bekymrat över att man under ganska många år haft svårt att nå ut med sin hållning i utvecklingsfrågorna.”

Jag kan bara hålla med.

Advertisements

Modernisera och förtydliga partiets biståndspolitik!


Socialdemokraternas modernisering måste omfatta en tydligare internationell politik. Det har exempelvis allt för länge varit allt för tyst kring frågor som rör det svenska utvecklingssamarbetet. Detta trots att politikområdet rymmer nästan 36 miljarder skattekronor och berör hundratals miljoner människors liv. Det är dags att socialdemokraterna vågar förtydliga och prioritera även inom biståndet.

Svenskt bistånd har internationellt oerhört gott anseende och har bidragit till omfattande utveckling i samarbetsländerna. Det är en verksamhet att vara stolta över, men som i ökad utsträckning skulle kunna bygga på ömsesidiga intressen för utveckling. Många etablerade och befintliga prioriteringar är bra, men socialdemokraterna måste våga spetsa till och slå fast vad som är viktigast. Biståndet ska skötas på ett kostnadseffektivt och kunskapsbaserat sätt genom att göra relevanta analyser, motverka oegentligheter och följa upp verksamhetens resultat.

Ett modernt socialdemokratiskt bistånd måste bli mer radikalt och resultatinriktat. Det skulle kunna lägga tonvikt vid socialdemokratiska prioriteringar och utformas enligt följande.

Utbildning och innovation

Inom detta område bör det rymmas en kraftfull satsning på stöd till grundläggande utbildning, men också en riktad satsning på forskningssamarbeten för utveckling, inom vilka tre verksamhetsområden prioriteras:

1)    Hälsa (exempelvis medicinsk forskning och läkemedel, med särskilt fokus på utvecklingsländernas utmaningar som epidemiska sjukdomar som kan slå ut hela eller delar av samhällen);

2)    Infrastruktur (exempelvis med fokus på hur miljö- och informationsteknologi kan bygga mer robusta samhällen, minska utsläpp och öka tillgång till grön energi och främja medborgarnas tillgång till information och kommunikationsmöjligheter);

3)    Demokrati, MR och konfliktlösning (exempelvis forskning kring demokratiska val, myndigheters effektivitet och transparensfrågor, kvinnors deltagande i samhällsbeslut, och konflikthantering och fredsfrämjande).  

Demokrati och mänskliga rättigheter

Detta område ska även fortsättningsvis vara starkt prioriterat. Men tre områden bör ges ytterligare prioritet:

1)    Kvinnors rättigheter och jämställdhet. Målsättningen bör vara att minst 50 procent av stödet till demokrati och mänskliga rättigheter ska stärka kvinnors deltagande i politik och samhällsliv samt stödja aktörer som arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män.

2)    Fackliga rättigheter och organisering. Detta är inte bara en fråga om att motverka exploatering inom arbetslivet. Det är också en viktig fråga för inkomstdistribution för fattigdomsminskning och en viktig framgångsfaktor för folkbildning, demokratiska värden och fredliga konfliktlösningsmetoder.

3)    Yttrandefrihet och mediefrihet. Yttrandefrihet är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för ett demokratiskt statsskick. Denna frihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. Demokrati är inte heller möjligt utan fria medier. Därför bör Sverige kraftfullt utöka denna typ av stöd, och särskilt beakta möjligheter att använda sig av lån- och garantiinstrument i de fall de är lämpliga för att stärka framväxt och utveckling av fria medier och kvalitativ journalistik i utvecklingsländer. Den nuvarande regeringens ökade fokus på friheten på internet bör fortsätta även med en socialdemokratisk regering, möjligtvis även stärkas ytterligare. Den moderna informations- och kommunikationsteknologins betydelse har växt och växer enormt snabbt. Även i utvecklingsländer får allt fler människor tillgång till mobiltelefoni och internet. Detta skapar nya möjligheter för människors möjligheter att utbyta och ta till sig information, uttrycka sina åsikter och till deras möjlighet till organisering. I mångt och mycket handlar interneträttigheter om mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna bör modernisera sitt förhållningssätt i dessa frågor och erkänna internet som grundläggande arena för samhällsdeltagande, både demokratiskt och informationsmässigt.

Infrastruktur och ekonomisk utveckling

Modern och hållbar infrastruktur är av avgörande betydelse för kampen mot fattigdom, förtryck och miljöproblem. Det bör primärt handla om ett fokuserat stöd till grundläggande infrastruktur som ökar användandet av och tillgången till förnyelsebar energi, minskade utsläpp, hållbart utnyttjande av vattenresurser och ökad tillgång till rent vatten, samt infrastruktur för att öka fattiga och förtryckta människors tillgång till informationsteknologi (ICT).

Inom detta område bör primärt de multilaterala organisationerna användas, som utvecklingsbanker och FN-organ. Sverige måste emellertid öka kontrollen över dessa aktörers verksamhet och i större utsträckning än tidigare kräva nyckelpositioner inom organen och inflytande i deras styrning, som ett krav för omfattande finansiella stöd. Sverige bör också vara pådrivande för ökande transparens inom de multilaterala organisationernas verksamhet, vilket inte minst är viktigt i de länder där FN-organ och utvecklingsbanker i princip fyller en statsersättande funktion.

Men i detta sammanhang bör Sverige också överväga att i ökad utsträckning satsa på lån och garantier för att främja stora projekt som infrastrukturprojekt. Lånen ska ges till en myndighet eller till regeringen i landet, garantierna även till företag. Syftet är att få igång samhällsviktiga investeringar som annars inte skulle kommit igång, exempelvis miljö-, klimat och energirelaterade investeringar. Detta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att mångdubbla värdet och effekten av svenska biståndsinvesteringar när kapitalstarka investerare och banker vågar satsa stort på viktiga infrastruktursatsningar.

Humanitära insatsstöd vid katastrofer

Utöver dessa fokusområden ska Sverige naturligtvis även fortsättningsvis ge ett omfattande stöd till människor och samhällen som drabbats av katastrofer och krig. Det kan handla om materiellt bistånd i form av livsmedel, näringstillskott, husrum, vatten, sanitetsanläggningar, sjukvård och andra hälsoinsatser, samt i vissa fall undervisning. Skyddsåtgärder ska även fortsättningsvis finansieras genom det humanitära biståndet, exempelvis insatser för att säkerställa den nödställdes rättigheter till framför allt kroppslig säkerhet och värdighet. Skyddsinsatser innefattar också påtalande av väpnade gruppers skyldigheter, registrerande av ställning som flykting eller internflykting, och utbildning om rättigheter och folkrättsskyldigheter.

Landfokus

En landfokusering är en förutsättning för att Sveriges bistånds- och utrikesförvaltning ska kunna säkra en resultatinriktat bistånd av hög kvalité.  För att kvalitetssäkra biståndet, lokalisera viktiga lokala samarbetsparter och bättre följa upp resultaten bör Sverige fokusera biståndet till vissa länder.

Afrika söder om Sahara: Tanzania, Moçambique, Kenya, Sudan, Uganda, Zambia, Zimbabwe och Kongo-Kinshasa bör prioriteras. Minst 50 procent av det svenska biståndet bör gå till insatser som inriktas på Afrika.

Mellanöstern: Palestina, Irak, Egypten, Libyen, Jemen och Syrien bör prioriteras. Ett omfattande stöd för demokratisering och mänskliga rättigheter i Iran bör införas.

Asien: Bangladesh, Burma, Kambodja och Vietnam  (återinförs som mottagarland) bör prioriteras. Stöd för demokrati/MR och hållbar miljö kan ges till satsningar för utveckling i Indien och Kina.

Latinamerika: Nicaragua (återinförs som biståndsland), Bolivia, Colombia och Guatemala prioriteras.

Östra Europa: Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Serbien, samt Turkiet prioriteras.