Monthly Archives: February 2013

Fram mot en modern folkrörelse?

I oktober 2010 lade Stockholms arbetarekommuns folkrörelsegrupp fram sin slutrapport: Fram mot den moderna folkrörelsen. Den kom väldigt lämpligt, vi hade just förlorat valet och det var tid för självrannsakan.

Det står så mycket bra saker i den, och den gav så mycket hopp.

Jag skulle kunna citera så mycket ur den, men läs den i sin helhet här  i stället!

Här är deras slutsatser:

  • En av våra tydligaste slutsatser är att socialdemokratin i Stockholm måste närmast revolutionera synen på informations- och beslutsflöden inom organisationen. Arbetsformerna runt olika demokratiska beslutsprocesser måste utvecklas. Användandet av sociala medier i både det organisatoriska och det politiska arbetet måste stärkas och prioriteras. Olika metoder att involvera medlemmar i politisk diskussion och beslutsfattande utvecklas.
  • En annan viktig slutsats är att socialdemokratin i Stockholm i stora delar måste förändra sin partikultur. Det behövs mer av öppenhet, en mer tillåtande attityd, mer av aktivism och mindre av rent internt administrerande. Socialdemokratin måste bli mer nyfiken på även det som finns utanför den egna partiorganisationen: vare sig det är människor eller idéer. Vi måste uppmuntra och uppmärksamma nytänkande och förnyelse. Ledarskapet behöver stärkas och uppmärksammas mer, på alla nivåer i organisationen, och studie- och bildningsverksamheten prioriteras. Definitionen av vad som är ”politiskt arbete” måste breddas och en kultur av lokal närvaro etableras. Socialdemokratin måste också bli en naturlig arena för ”det progressiva Stockholm” att verka politiskt inom eller i samband med.
  • Slutligen kan vi också konstatera att socialdemokratin i Stockholm måste rensa i de interna organisatoriska strukturerna. Arbetarekommunens organisation är idag ett lapptäcke av olika nivåer och strukturer som är väldigt svårgenomträngligt för utomstående (och även de flesta inomstående). Väldigt mycket tid och kraft sugs därför upp i arbetet i olika ”mellannivåer”, utan direktkontakt med vanliga medlemmar eller människorna i vår stad. Vår bedömning är att den prioriterade nivån bör vara partiföreningen som arbetar direkt mot medborgarna i bostadsområdet, arbetsplatsen, skolan eller personer från den egna språkgruppen eller olika intresseområden. Vi föreslår i dagsläget ingen omfattande stadgerevision men menar att ett omfattande förändringsarbete för att stärka upp partiföreningen som organisationens kärna bör inledas.

Rapporten godkändes av styrelsen för s i Stockholm den 30 oktober 2010, och styrelsen beslöt också att tillsätta arbetsgrupper ”för att konkret och handfast ta fram förslag rörande information och öppenhet, föreningsutveckling, lokal närvaro samt hur representantskapet ska reformeras.”

Det var alltså 2010. Vi skulle ha gott om tid att reformera arbetet inom Stockholms arbetarekommun, och vara väl förberedda inför valet 2014. Vad har hänt sedan dess?  Några av de konkreta förslagen som fanns i rapporten ser jag att styrelsen har tagit upp. Expeditionen har reformerats. Representantskapet har fått en annan form. Samarbetet med Stockholms län har förstärkts. Mer information har lagts ut på nätet, på hemsidan och i FB-grupper. En del har skett på enskilda medlemmars initiativ, i form av motioner och debattgrupper på FB. Styrelsen har inte alltid varit med där.

Det bildades ett folkrörelseråd och tre arbetsgrupper som skulle arbeta med: 1) dialog med medlemmar och föreningar 2) organisationsutveckling och 3) stadgeöversyn.

Men vad har folkrörelserådet och arbetsgrupperna gjort när det gäller valprocesser? Det kändes ju då i oktober 2010 som om vi hade god tid på oss. Sanningen att säga vet jag inte säkert.

Samma dag som rapporten togs av styrelsen öppnades en FB-grupp: ”Framåt mot en modern folkrörelse”. Jag ställde frågan om det skulle bli en öppen debatt i FB-gruppen om hur förslagen i rapporten skulle genomföras, och fick  svaret att ”Samtidigt är det viktigt att understryka att det är styrelsens råd, och att det vi gör mycket är att bereda och rådgöra inför styrelsens beslut. Så egentligen är frågan mer hur hela styrelsen ska kunna bli synligare och tillgängligare.” Så eftersom folkrörelserådet och arbetsgrupperna rapporterar direkt till styrelsen, och styrelseprotokollen är hemliga, så är den informationen inte tillgängligt för oss. Därefter blev det ingen mer debatt.

Häromdagen var det representantskapsmöte. En av punkterna var: ”Frågor gällande val- och nomineringsprocessen inför 2014 års val 
Förberedande diskussion inför beslut på representantskapets möte den 12 mars. “ Eftersom jag är intresserad av den frågan gick jag dit för att höra vad folkrörelserådet och styrelsen kommit fram till.

Johan Sjölander gick på ett bra och tydligt sätt igenom styrelsens tankar inför 2014 års val, och påminde om att vi snart är där. Inför det ska alla partimedlemmar förstå processen när vi utser kandidater, och alla partimedlemmar som vill kandidera ska ha jämlika möjligheter att göra det. Vad gäller styrelsens förslag på hur processen ska gå till var det mest konkreta jag uppfattade att styrelsen föredrog tonvikt på ett gott valberedningsarbete, dvs i princip samma process som vid tidigare val, men med förhoppningsvis större öppenhet. Det vill säga mer information om hur den snåriga processen går till än en större förändring av processen.

Sen delades ledamöterna in i arbetsgrupper för att diskutera hur det ska gå till. Då gick jag hem, eftersom jag är en vanlig medlem som bara får gå på representantskapsmöten i mån av plats, och inte får yttra mig.

Av inlägg i olika FB-grupper uppfattar jag att man under diskussionerna kom “några steg mot tydligare och transparantare regler för nomineringar och val”. Man föreslog begränsat antal år för uppdrag, och spridning av uppdrag, något som enligt en styrelsemedlem ”kan bli riktlinjer så småningom”.

Föreningarna uppmanas nu hinna med en diskussion den närmaste månaden. Jag förstår inte riktigt hur det ska gå till, det skulle i min förening kräva ett extra möte med kort varsel. Vi uppmanas också som enskilda medlemmar att ta chansen att påverka, jag vet inte riktigt hur det ska gå till.

Så här dags finns det förstås ingen möjlighet till mer omfattande förändringar, det som folkrörelserapporten efterfrågar: ”socialdemokratin i Stockholm måste närmast revolutionera synen på informations- och beslutsflöden inom organisationen. Arbetsformerna runt olika demokratiska beslutsprocesser måste utvecklas”.

Men här är ändå mitt bidrag. I sista minuten.

För en öppen valprocess:

Vid varje val (typ listor till kommun, landsting, riksdag, valkretsombud):

  1. Valberedningen informerar i god tid om att nomineringar ska ske, när och av vem. Nomineringar ska åtföljas av motivering.
  2. Kandidater ska lämna en skriftlig motivering om vem man är och varför man ställer upp. Handlar det om omval ska man redogöra för hur man presterade föregående perioden.
  3. Valberedningen informerar i god tid om nomineringarna.
  4. Valberedningen kallar till öppen hearing där kandidaterna får presentera sig och svara på frågor.

Om ni vill se hur det kan gå till, se hur Södersossarnas valberedning arbetar.

Jävsreglerna ska tillämpas strikt, särskilt viktigt för valberedning och valkretsombud.

För föryngring:

En ledamot får väljas max tre gånger till samma församling.

Självklara saker, som sagts tidigare, och inte bara av mig. Kräver inga ändringar i stadgarna. Men om vi nån gång i framtiden ska bli Sveriges mest ödmjuka, nyfikna och öppna parti så kan vi kanske börja med det här.

Advertisements